کلتور او هنر

په ودونو کې د نڅاء یوه عبرتناکه قیصه:

په ودونو کې د نڅاء یوه عبرتناکه قیصه

په ودونو کې د نڅاء یوه عبرتناکه قیصه: په ودونو کې د نڅاء او ګډون له مینوالو څخه ومه. زه یوه پرهېزګاره مېرمن وم. او زما خاوند هم ډېر دینداره وه. خاوند به مې راته ویل چې په پردیو ودونو او مجلسونو کې له ګډون څخه ډډه کوه. او د …

پوره لوستنه »