Tag Archives: څه ډول ښه ژوند وکړو

د ښځې او خاوند ترمنځ په اړیکه کې لس ۱۰ مهمې کرښې

د ښځې او خاوند ترمنځ په اړیکه کې لس ۱۰ مهمې کرښې

د ښځې او خاوند ترمنځ په اړیکه کې لس ۱۰ مهمې کرښې ښځې او خاوند تر منځ په اړبکه کې دا مهمې او لازمي دي. د خبرو اترو پرته، هېڅ اړيکه نشته؛ له درناوي پرته، هېڅ مينه نشته؛ او د باور پرته، د اړيکې پر مخ وړلو ته هېڅ دليل …

پوره لوستنه »